OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku v e-shopu www.toddiebag.cz mezi prodávajícím a kupujícím podle Zákona č. 102/2014 Z. z., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.


Prodávajícím je: ToBag s.r.o, Turňa nad Bodvou 724/12A, 04402 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika, IČO: 53319729, DIČ: SK2121333588, Telefon: 0948722337, e-mail: info@toddiebag.cz Zapsáno v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: sro, vložka číslo: 49940/V

Kupujícím je spotřebitel, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný podnikatelským subjektem se řídí podle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Zb.


Orgánem dozoru pro ochranu spotřebitele je Inspektorát SOI pro Košice, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65,  Košice 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 552. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy dle Občanského zákoníku, na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.3. CENY ZBOŽÍ

Všechny ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající není plátcem DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady na doručení. Ty jsou uvedeny na stránce www.toddiebag.cz/doprava-a-platba a v nákupním košíku ještě před dokončením objednávky, kde kupující vidí také celkovou cenu objednávky včetně nákladů na dodání zboží.

Všechny akce uvedené na této webové stránce platí do vyčerpání zásob.4. PLATBA ZA ZBOŽÍ

Prodávající akceptuje platbu za objednané zboží způsoby, které jsou uvedeny na stránce www.toddiebag.cz/doprava-a-platba

Součástí objednávky v e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednané zboží.5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Není-li dodací lhůta uvedena u produktu, platí, že prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 30 dnů (obvyklá dodací lhůta je do 48 hodin). Při platbě předem prodávající odesílá zboží až po připsání platby na účet prodávajícího.

Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (s výjimkou dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.6. REKLAMAČNÍ ŘÁD 

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. U použitých věcí neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, která běží od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty. 

Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. K uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi.

Má-li zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující by však neměl dále používat věc, na které zjistil vadu. Pokud jde o vady, které se vyskytnou po koupi, je třeba je vytknout bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději do uplynutí záruční doby. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne. 

Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na fakturační adrese. Je-li však v záručním listě uveden záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu provést ve lhůtě nejpozději do 30 dnů.

Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Je-li reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít pouze spotřebitel.

Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

    • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

    • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

    • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (například víčka, která jsou určena pro styk s potravinami),

    • prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči (např. e-mailem), případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný na www.toddiebag.cz/odstoupeni-od-smlouvy.pdf

Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy i v poslední den 14denní lhůty.

Po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu veškeré platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, který kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby.

Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží a také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Kupující má po doručení zboží možnost odzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, jestliže odstupuje od smlouvy. Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat jej jen takovým způsobem, jakým by mu to bylo umožněno v „kamenném“ obchodě. Od kupujícího se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval jej s náležitou péčí. 8. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (například e-mailem), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Seznam subjektů ARS lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

© Toddiebag.sk • NajReklama.sk - tvorba eshopu